سمپاشی

سمپاشی ساس

سمپاشی ۱- کاهش نفوذ سم ( reduce penetration) • در این نوع مقاومت تغییراتی در جلد حشره بوجود می آید که از نفوذ سم بداخل بدن آن ممانعت می نماید. • ممانعت از ورود سریع سم به داخل بدن حشره فرصت کافی برای سایر مکانیسم های مقاومت را فراهم می…

مطالعه بیشتر